ข้อเสนอโครงงาน

15 ก.พ.

ชื่อโครงงาน
How  to  make  biodiesel ?

ทีมพัฒนา

 1. นายสิทธิชัย          ศรีคำ               เลขที่ 10
 2. นางสาวพิชญา      อภิวัน              เลขที่ 22
 3. นางสาวศิริรัตน์     อุดอินทร์         เลขที่ 29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)

โรงเรียนสรีสวัสดิ์วิทยาคาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์อริศรา สะสม

หลักการและเหตุผล

ไบโอดีเซล (อังกฤษ: Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้ เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้

คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซลคือ สามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะทำการศึกษาเพื่อที่จะทำไบโอดีเซลขึ้นมาใช้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เต็มร้อยอันเนื่องมาจากความไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ก็ตาม ทั้นี้ทั้งนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าหวังว่าจะสามารถสร้างความรู้ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมาก

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการผลิตพลังงานทางเลือกของทั้งผู้พัฒนาและท่านผู้ชม

2.      เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำไบโอดีเซลเบื้องต้น ให้กับผู้ที่สนใจ

3.      เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ตัดต่อวิดีโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

5.      เพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากรบุคคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

 1. ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของครูอริศรา สะสม
 2. ศึกษาสูตรในการทำวาฟเฟิล
 3. เผยแพร่โครงงานทาง www.wordpress.com, www.youtube.com และ www.flickr.com

รายละเอียดของการพัฒนา

 1. พัฒนาโครงงานโดยอาศัยโปรแกรม Ulead video Studio, Adobe Photoshop,PhotoScape
 2. เผยแพร่โครงงานทาง www.wordpress.com, www.youtube.com และ www.flickr.com

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. กำหนดหัวข้อของโครงงาน (ไบโอดีเซล)
 2. วางแผนการดำเนินงาน
 3. สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
 4. ลงมือปฏิบัติงาน
 5. บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง
 6. จัดทำสื่อวีดีทัศน์
 7. สรุปผลการดำเนินงาน
 8. เผยแพร่โครงงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน
29  พฤศจิกายน พ.ศ.2553   ถึง  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำไบโอดีเซล

2.      ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การไบโอดีเซล ไปผลิตใช้เองได้

3.      สามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะไบโอดีเซลเป็นพลังงานที่สะอากกว่าน้ำมันดีเซลปกติ

4.      ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: